ALGEMENE VOORWAARDEN EN COPYRIGHT

Definities

In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:

Wegener Media B.V., de eigenaar en exploitant van de website van Kleintjesmarkt.nl.

Opdrachtgever : de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, of die van de diensten van Kleintjesmarkt.nl gebruik maakt.

Overeenkomst : de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WeM, op basis waarvan Opdrachtgever de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van de overeengekomen diensten.

Site : de door Kleintjesmarkt.nl op Internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site www.kleintjesmarkt.nl en haar partnersites. Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten is echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, alsmede derhalve voor de conformiteit van het desbetreffende product.

Diensten : een door Kleintjesmarkt.nl aangeboden dienst, bijvoorbeeld het plaatsen van een advertentie in minimaal één regionaal dagblad of weekkrant van een tot het Wegener-concern behorende uitgeverij. Kleintjesmarkt.nl stelt de kopers en verkopers in staat om tot elkaar komen, maar is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen de partijen koper en verkoper welke gebruik hebben gemaakt van de site.

Overmacht

Bij alle situaties van overmacht is Wegener Media ontslagen van enige verplichting tot nakoming van de overeenkomst, zolang de desbetreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraak op schadevergoeding in dergelijke gevallen is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Wegener Media onafhankelijke omstandigheid, waardoor het nakomen van verplichtingen door Wegener Media jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichting in redelijkheid niet van Wegener Media kan worden verlangd. Wegener Media moet hiervan zo spoedig mogelijk melding maken aan de Opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

Alleen in het geval van grove schuld en/of opzet is Wegener Media aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. De aansprakelijkheid van Wegener Media is in alle gevallen beperkt tot hoogstens de factuurwaarde (van dat gedeelte) van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Alle verdergaande aanspraken van welke aard en van wie dan ook, zijn uitgesloten. Advertenties moeten na verschijning worden gecontroleerd op eventuele fouten. De Opdrachtgever vrijwaart Wegener Media voor alle aanspraken van derden voor schadevergoeding als gevolg van de door de Opdrachtgever opgegeven advertenties.

De aansprakelijkheid van Wegener Media voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade, dan die hierboven is beschreven, is uitgesloten. Wegener Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortkomend uit het gebruik van de internetsite en/of de diensten door Opdrachtgever of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook storingen in het netwerk en performance-problemen. Opdrachtgever vrijwaart Wegener Media voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de teksten en gegevens die Opdrachtgever op de internetsite heeft geplaatst.

Weigering van advertenties of orders

Wegener Media is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen advertentieopdrachten te weigeren, deels te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot schadeverplichtingen. Deze bevoegdheid van Wegener Media geldt eveneens voor advertentiecontracten waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven. Reclame-uitingen moeten voldoen aan de eisen die de Nederlandse Reclame Code stelt. Bovendien behoudt Wegener Media zich het recht voor om tekst en vorm van alle advertenties, die voor plaatsing op Kleintjesmarkt.nl worden aangeboden, naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen.

Wegener Media is gerechtigd zonder opgave van reden advertenties te verwijderen van de site in onder andere de volgende gevallen:

De advertenties en/of producten zijn in een onjuiste rubriek geplaatst. De producten, diensten en/of prijzen in de advertenties zijn op een verkeerde dan wel onvolledige wijze beschreven.

De betreffende producten, diensten en/of advertenties maken inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden en de eventuele schade die kan ontstaan aan de eigendommen van derden.

Wanneer de advertenties, diensten en/of producten, discriminerende uitingen, porno van elk soort, vuurwapens of daaraan gerelateerd producten of anderszins onrechtmatige zaken bevatten, aanstootgevend zijn en/of het vermoeden van gestolen goederen betreft. Verwijdering c.q. wijziging van een advertentie zijdens Wegener Media laat de aansprakelijkheid van Opdrachtgever onverlet.

De betalingen van de advertenties conform artikel "betalingen" uitblijven.

Advertenties waarin personeel wordt gevraagd of aangeboden voor thuiswerk worden niet toegestaan en afgekeurd.

Aanleveren advertentiemateriaal

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal, volgens de aanwijzingen van Wegener Media. Als naar het oordeel van WEGENER MEDIA het advertentiemateriaal niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is, vervalt het recht op plaatsing voor de Opdrachtgever. Dit onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen. Opdrachtgever verstrekt aan Wegener Media alle noodzakelijke informatie waarvan Opdrachtgever weet, dan wel redelijkerwijs behoort te weten, dat deze van belang is voor Wegener Media voor een correcte uitvoering van de verplichtingen harerzijds.

Aanbiedingen en contractovereenkomsten

Alle aanbiedingen van Wegener Media zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Wegener Media is gerechtigd om zonder opgave van reden opdrachten niet te accepteren.

Betalingen

Na de bevestiging door Kleintjesmarkt.nl zal de advertentie worden geplaatst en dient de Opdrachtgever het verschuldigde bedrag direct te betalen op de aangegeven wijze. De Opdrachtgever is verplicht alles te doen om de betalingsverplichtingen jegens Kleintjesmarkt.nl na te komen. Voor de afhandeling van de betaling wordt gebruik gemaakt van de diensten van Buckaroo. De betaling van de Opdrachtgever aan Buckaroo levert een bevrijdende betaling jegens Wegener Media op.

Bij niet of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten, alsmede de wettelijke rente en de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 100,-.

Annuleringen

Annuleren van gegevens orders kan alleen gelden voor advertentieplaatsingen die nog niet hebben plaatsgehad. Opdracht tot annuleren kan alleen worden gegeven voordat de sluitingstijd is verlopen. Voor annuleringen worden 15% administratiekosten in rekening gebracht. Deze 15% wordt in mindering gebracht op de restitutie door Kleintjesmarkt.nl

Beeindiging

Wegener Media is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien Opdrachtgever al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Wegener Media zal wegens een dergelijke beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn.

Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Wegener Media ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Wegener Media voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Onderhoud

Wegener Media mag zonder voorafgaande bekendmaking het systeem van Kleintjesmarkt.nl (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Opdrachtgever jegens Wegener Media ontstaat.

Toepasselijk recht en geschillen

De overeenkomst tussen Wegener Media en Opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. De geschillen die tussen Wegener Media en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.

Wegener Media legt de persoonsgegevens, die u invult voor het gebruikmaken van de e-mail service van Kleintjesmarkt.nl in haar database vast.

Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zal u ervoor zorgdragen dat uw gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voor zover van toepassing, uw e-mail adres en zover relevant, uw naam, adres, postcode en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site.

Uw gegevens zullen niet worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten. Omdat de medewerkers van Wegener Media ieders privacy respecteren, zullen de gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan voor het verbeteren van de service aan de gebruiker van Kleintjesmarkt.nl. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld (Met uitzondering van officieel erkende rechtshandhavers). U machtigt Wegener Media uw gegevens te verstrekken aan rechtshandhavers indien hiertoe naar het oordeel van Wegener Media rede toe is. Kleintjesmarkt.nl verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende site. Kleintjesmarkt.nl heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.

Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, zoals bij voorbeeld Buckaroo, dan valt u onder de privacyregels van de desbetreffende dienstverlener. Wegener Media heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.

Indien de Opdrachtgever niet wenst dat Wegener Media het in dit artikel genoemde beleid voert, adviseren wij met klem geen gebruik te maken van onze site Kleintjesmarkt.nl.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van producten en materiaal, in verband met de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, al dan niet ontwikkeld ten behoeve van Opdrachtgever, blijven berusten bij Wegener Media of haar licentiegevers.

Wegener Media zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door Wegener Media zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever Wegener Media onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Wegener Media.

Publicatierecht

Wegener Media is gerechtigd om de inhoud te publiceren binnen het tot haar beschikking staande netwerk van (partner) sites, o.a. de aanbiedingen website “De grootste etalage van …” en (regionale) dagblad- en weekkrant titels. Indien de Opdrachtgever zich hier niet mee kan verenigen, zal de advertentie door de Opdrachtgever moeten worden verwijderd. Indien de Opdrachtgever niet wenst dat Wegener Media het in dit artikel genoemde beleid voert, adviseren wij met klem geen gebruik te maken van onze site Kleintjesmarkt.nl

Bedrijfsgegevens

Contact met de bedrijven/werkgevers wiens contactinformatie op “De grootste etalage van …” staat, is uitsluitend bedoeld voor gebruikers, met het doel te reageren op de advertenties en zich te presenteren als tegenpartij. Communicatie met of acquisitie bij deze bedrijven naast dit voornoemde doel is niet toegestaan.

Contractsovername

De rechten en verplichtingen uit de overeenkomst(en) die door de wederpartij of in haar naam worden gesloten met Wegener Media, mogen niet, ook niet gedeeltelijk worden overgedragen aan derden noch door derden worden gebruikt.

Combinatieplaatsing met de aangesloten titels

Op de combinatieplaatsing met de regionale dagbladen en weekkranten zijn de algemene advertentievoorwaarden Wegener Media van toepassing.